Reactie ChristenUnie op Kadernota 2022

Prinsessenparkdonderdag 08 juli 2021 18:29

Geachte voorzitter, college en raadsleden,

De ChristenUnie dankt het college en de ambtelijke organisatie voor het opstellen van de Kadernota 2022. Met de algemene beschouwingen kijken we vooruit naar wat het komende jaar ons gaat brengen. Maar wie vooruitkijkt, moet ook achteruitkijken. En het was een veelbewogen jaar. Net als de rest van Nederland, hield de coronacrisis ook Krimpen aan den IJssel in zijn greep. Gedurende de crisis zijn spanningen die al langere tijd onder de oppervlakte aanwezig waren, uitgemond in conflicten die zelfs de landelijke media haalden.

Maar, er is ook een andere kant van Krimpen. Krimpenaren die elkaar opzoeken, helpen en de verbinding zoeken. Zo veel inwoners die zich, allemaal op hun eigen manier, inzetten voor hun kerk, school, sportclub, vereniging, en/of de mensen om hen heen. Dat is ook tijdens deze coronacrisis gebleken! Hier zijn wij als ChristenUnie enorm trots op!  Wij willen dan ook zuinig omgaan met alle voorzieningen in onze gemeente die het mogelijk maken dat inwoners elkaar ontmoeten. De visie die het college in de inleiding op de Kadernota presenteert, kunnen daarom wij van harte onderschrijven: Krimpen niet als buitenwijk, maar als vitale gemeente waar je veilig kunt opgroeien, wonen en recreëren.

Eneco-gelden

Om dit doel echt te verwezenlijken, zijn grote investeringen nodig. Hiervoor komen de Eneco-gelden goed van pas. Als we deze doelgericht besteden, kunnen we voor de verre toekomst publieke waarde creëren voor onze inwoners. Door het restant van de Eneco-gelden te oormerken in bestemmingsreserves, geven we richting aan de impulsen die nodig zijn, zonder dat we ons haasten om het geld uit te geven. Wat de ChristenUnie betreft is die haast er ook niet, omdat het geld voor de lange termijn en duurzaam ingezet moet worden. Wij kunnen ons er derhalve zeker in vinden om:

  • Te investeren in de toekomstbestendigheid van sportaccommodaties (zoals DCV);
  • Geld te reserveren voor een door iederen zo gewenste langetermijnoplossing voor de Algeracorridor. Dit geld is immers bestuurlijk toegezegd;
  • Meer woningen bouwen voor de juiste doelgroepen (starters!).

De afgelopen periode is veelvuldig gesproken over het wegvallen van het Eneco-dividend uit de begroting. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het dekken van dit dividend geen makkelijke opgave is. Echter, door de inzet van de reserve Overrente is er feitelijk gezien geen taakstelling meer. Er is dus geen enkele noodzaak om op zeer korte termijn het volledige dividend te dekken, want daarmee maken we het onszelf alleen maar moeilijker. Wel kunnen we met kleine stappen, geleidelijk, de inzet van deze reserve verlagen. Dit doen we nu bijvoorbeeld door te verduurzamen in het gemeentelijk vastgoed, en te investeren in Stedin. Dit levert een bedrag van bijna een half miljoen euro die terugvloeit in de Eneco-reserve, en dus geïnvesteerd kan worden. Onze fractie is er een voorstander van om deze reserve Overrente op deze manier geleidelijk af te bouwen. We zijn benieuwd naar een reactie van het college hierop.Wat onze fractie misschien wat tegenviel, was dat het college 300 duizend euro van de Eneco-gelden bestemd ten behoeve van de energietransitie, namelijk voor subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen. Dat straalt nog niet zo veel ambitie uit. Het ligt natuurlijk voor de hand om een significant deel van de Eneco-gelden te besteden aan de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie. Zou het college hier nog nader op in kunnen gaan?

Onzekere toekomst

Het is fijn dat we de Eneco-gelden beschikbaar hebben om gerichte investeringen te kunnen doen, maar dat betekent niet dat Krimpen aan den IJssel er financieel rooskleurig voor staat. Net als in veel andere gemeenten in Nederland is het voor onze gemeente moeilijk om een sluitende begroting te presenteren. Hiervoor zijn we heel erg afhankelijk van factoren waar we weinig invloed op hebben, bijvoorbeeld het wel of niet herverdelen van het gemeentefonds, een mei- of septembercirculaire die altijd onzeker is of bijdragen van het Rijk aan Jeugdzorg die wel of niet structureel zijn. We willen ons daarom tijdens de behandeling van de Kadernota niet blindstaren op de financiële cijfers, want die zullen bij het maken van de begroting er ongetwijfeld weer anders uitzien. We zijn wel blij dat het college geen verdere lastenverzwaring voorstelt. De lokale heffingen zijn immers hard gestegen de afgelopen jaren.

Nieuw beleid

Omdat de toekomst zo onzeker is, moeten we slim omgaan met nieuw beleid. In het investeringsprogramma dat wordt voorgesteld, zitten een aantal zaken waar onze fractie blij mee is. We pikken er een paar uit:

  • Meer inzetten op vroegsignalering bij schulden. Wij zijn blij dit terug te zien in de Kadernota, en zijn ervan overtuigd dat dit bij gaat dragen aan betere hulp voor mensen met schulden;
  • Het mogelijk aanbrengen van een rotonde op het kruispunt Burgemeester Aalberslaan/Koekoekstraat. Hier wordt al lang over gesproken, maar er zijn nooit concrete stappen gezet. Dit zou de verkeersveiligheid in Krimpen zeer ten goede komen;
  • Ook het vinden van een alternatieve route voor fietsers op de Ouverturelaan juichen wij toe.

We missen wel structurele dekking voor het Voorzieningenfonds. De ChristenUnie is, zoals wij vaker hebben aangegeven, een warm voorstander van het behouden van deze voorziening voor volwassenen. Wij vragen het college of zij bereid is om hier structurele dekking voor te zoeken, en overwegen hier een motie over in te dienen.

Tot slot

Voorzitter, resumerend. Wat betreft de ChristenUnie hebben we te bouwen aan een dorp waar iedereen, jong en oud, meedoet en zich respectvol gedraagt. We hebben dan ook zuinig te zijn op onze mooie voorzieningen en onze leefomgeving. Deze Kadernota behelst stabiliteit, daadkracht en rentmeesterschap. Zo bouwen en bewaren we voor de generaties na ons. Wij wensen het college veel wijsheid en zegen bij het bouwen aan én bewaren van ons mooie dorp, en kijken uit naar het debat in de gemeenteraad!

« Terug

Reacties op 'Reactie ChristenUnie op Kadernota 2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.