Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Fractie - mei 2019

Maatregelen Ouverturelaan

Vorige week dinsdag stond de Ouverturelaan op de raadsagenda. Aanleiding hiervoor was dat het college een rijbaanscheiding wil toepassen, om zo inhalen op de Ouverturelaan onmogelijk te maken. Naast dat het plan voor ons op veel punten nog niet duidelijk was, bijvoorbeeld of het om een verhoogde rijbaanscheiding ging of niet, hebben wij ons samen met onze collega-oppositiepartijen uitgesproken over de fietsveiligheid. Die wordt in dit plan namelijk slechter ten opzichte van de huidige situatie. Dat vinden we onwenselijk. Bovendien gaven veel inwoners van Lansingh-Zuid aan zich onvoldoende gehoord te voelen door wethouder Timm (VVD). 

In de commissievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering wilde een meerderheid van de raad het voorstel van de agenda afvoeren. De bedoeling was dat het college terug zou komen met een beter uitgewerkt voorstel,  waarbij ook nadrukkelijk aandacht aan fietsveiligheid zou worden besteed. Op het laatste moment maakten enkele coalitiepartijen echter een andere afweging, waardoor het voorstel met een op het laatste moment geïntroduceerd amendement alsnog werd aangenomen. Geen prettig proces voor ons. Een motie vanuit de oppositie met het verzoek dit voorstel alsnog in te trekken, en samen met de bewoners met een beter voorstel te komen haalde het helaas niet.

De Ouverturelaan is een lastig onderwerp. Al jaren wordt er gesproken over eventuele maatregelen. Het is een belangrijke weg in het verkeersnetwerk van Krimpen, dus je kunt niet zomaar alles veranderen. We hebben wel (nogmaals) aandacht gevraagd voor veiligere oversteekplaatsen. Die zijn wat ons betreft nog onvoldoende aanwezig op de Ouverturelaan. Daar valt in ieder geval nog veel winst te halen wat ons betreft.

 

Nieuw burgerlid: Rines de Graaff

In de raadsvergadering van dinsdag 21 mei is Rines de Graaff beëdigd als nieuw burgerlid door onze burgemeester Vroom. Rines was de afgelopen periode al ondersteunend aan de fractie. We zijn blij dat we als ChristenUnie weer een volledige fractie hebben. Hij zal namens de fractie o.a. participeren in de commissievergaderingen. Via deze link stelt Rines zich aan u voor. We kijken uit naar een fijne samenwerking met elkaar. 

 

Schriftelijke vragen Nijlganzen

We hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over de Nijlganzen in onze gemeente. We willen van het college weten welke maatregelen de afgelopen maanden getroffen zijn om de overlast van nijlganzen tegen te gaan. De afgelopen periode hebben we een flinke toename van het aantal nijlganzen gezien, we zijn daarom benieuwd of het college van plan is aanvullende maatregelen te nemen. 

In 2017 dienden we samen met een aantal andere fracties al een motie in waarin het toenmalige college werd opgeroepen om de overlast van nijlganzen tegen te gaan. In de praktijk lijkt er nog weinig veranderd. Ook in buurgemeenten speelt deze problematiek. Een regionale aanpak ligt dus voor de hand. Daarom hebben we het college gevraagd om met buurgemeenten in gesprek te gaan om de overlast van nijlganzen terug te dringen. 

 

Tekorten in de jeugdhulp

In 2015 werden de gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Vrijwel alle gemeenten kampen op dit moment met forse tekorten. Voor Krimpen geldt dat we het komend jaar een tekort van een half miljoen euro hebben op de begroting voor de jeugdzorg. Een zorgelijke situatie dus. We vinden het enorm belangrijk dat de zorg voor kwetsbare jongeren goed geregeld is. 

Het Rijk heeft inmiddels extra geld beschikbaar gesteld. Onduidelijk is nog wat de gevolgen daarvan zullen zijn op Krimpen aan den IJssel. Duidelijk is wel dat de financiële positie van Krimpen de komende jaren onder druk zal komen te staan, mede hierdoor. Dit betekent dat we op andere beleidsterreinen waarschijnlijk zullen moeten bezuinigen. 

Vooruitkijken

Naast een terugblik op de afgelopen maand willen we ook vooruitkijken. Een belangrijk onderwerp dat de komende periode op de agenda staat is het cultuurbeleid van de gemeente. Wilt u hierover meepraten/meedenken? Heeft u creatieve ideeën? Laat het ons weten! 

Tot slot

Heeft u vragen/opmerkingen/ideeën naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Contact opnemen kan via reiniercornet@krimpenaandenijssel.nl. We wensen u een fijne Hemelvaartsdag!

De ChristenUnie-fractie,

Reinier Cornet, Rines de Graaff en Rob van Bennekom.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts