Nieuws

Begroting 2024

In november stelt de raad de begroting vast voor het jaar daarna. De conceptbegroting voor 2024 laat een sluitende begroting zien, maar met grote onzekerheden voor de lange termijn. De gemeente Krimpen is, net als bijna alle gemeenten, afhankelijk van het Rijk voor een groot deel van de inkomsten (ongeveer 2/3 komt uit het Gemeentefonds, het overige via lokale belastingen en heffingen). Het Rijk wil vanaf 2025 over op een andere systematiek waardoor gemeenten fors minder geld overhouden. Voor Krimpen gaat het om een gat van ca. 5 miljoen euro op een begroting van 90 miljoen euro. Het wachten is op wat een nieuw kabinet hierover gaat besluiten, maar wetende dat de Rijksoverheid zelf waarschijnlijk ook moet bezuinigen zijn de voortekenen op dit moment niet goed. Als de situatie blijft zoals het nu lijkt wacht Krimpen een grote en wellicht ook pijnlijke bezuinigingsopgave. Voor de lange termijn worden nu scenario’s uitgewerkt, voor de korte termijn zullen wij de begroting langs een aantal speerpunten toetsten: inzet op duurzaamheid, wonen en bestaanszekerheid.

Schoolgebouwen

Elke 4 jaar stelt de raad het beleid voor het (ver)bouwen van scholen in Krimpen vast in het zogeheten Integraal Huisvestingsplan (IHP). In de afgelopen raadsvergadering is dit plan als hamerstuk door de gemeenteraad bekrachtigd. Voor de komende periode staat er vooral voor de Mozaïek/Octaaf wat te gebeuren omdat er een afweging gemaakt moet worden tussen renovatie van het huidige schoolgebouw en nieuwbouw op een andere locatie (waarbij er niet zo heel veel plekken over zijn die niet in het groen zitten). Concreet wordt gedacht aan ofwel de locatie van de oude Groeiplaneet aan de Berk, het Zwaneneiland of het Moderatopark. Dit wordt de komende maanden verder onderzocht. In de commissievergadering hebben wij aandacht gevraagd voor de staat van de noodlokalen van de Mozaïek en de verkeersveiligheid. Met beide punten gaat de gemeente aan de slag, en we blijven het nauwlettend volgen.   

Benoeming nieuwe vaste burgemeester uitgesteld

  • De aanstelling van een nieuwe vaste burgemeester is voorlopig uitgesteld. De oorzaak hiervoor zijn spanningen in de gemeenteraad die zijn ontstaan nadat de partijen Stem van Krimpen, Krimpens Belang en de PvdA tijdens de Algemene Beschouwingen uit de raadszaal liepen en sindsdien niet meer aanwezig zijn bij vergaderingen. De vertrouwenscommissie, onder voorzitterschap van onze fractievoorzitter, heeft unaniem besloten dat het nu niet het juiste moment is om de werving van een nieuwe burgemeester te starten. Dit betekent dan ook dat waarnemend burgemeester Jan Luteijn langer aan onze gemeente verbonden zal zijn. Er wordt een traject gestart om de verhoudingen weer te normaliseren. Hiervoor is Dirk van der Borg, voormalig burgemeester in o.a. Molenwaard en Sliedrecht, ingeschakeld als ‘mediator’. Als ChristenUnie-fractie betreuren wij deze gang van zaken. Krimpen aan den IJssel verdient een goed functionerende gemeenteraad en deze spanningen staan dat in de weg. U kunt van ons een constructieve en open houding verwachten, alsmede een positief-kritische bijdrage in de raad.

Meer geld voor armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met extra maatregelen om armoede in Krimpen tegen te gaan. Op verzoek van o.a. onze fractie is de doelgroep voor het Voorzieningenfonds uitgebreid, zodat meer inwoners met een krappe beurs mee kunnen doen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. Ook heeft de kindergemeenteraad een nieuwe naam voor het fonds bedacht: het Iedereen Doet Mee Fonds. Voor meer informatie over dit fonds, klik op deze link.

Wij zijn blij met deze aanvullende maatregelen, die nog bovenop de €2 miljard komen die door het Rijk met Prinsjesdag beschikbaar zijn gesteld. Tijdens de raadsvergadering vroeg onze fractievoorzitter Reinier Cornet aandacht voor goede communicatie zodat regelingen beter vindbaar zijn. Met name de gemeentelijke website is hoognodig aan verbetering toe. Daarnaast hebben wij ook aandacht gevraagd voor het eenvoudiger maken van formulieren, zodat regelingen makkelijker aangevraagd kunnen worden. Wethouder Jaarsma zegde toe hiermee aan de slag te gaan.